Nagradna igra

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri
Splošne določbe Organizator nagradne igre, z naslovom » LiTiPaJa « (v nadaljevanju:
nagradna igra), je družba Lučka Vrhovnik s.p., Hrastinska pot 40, 8250 Brežice (v nadaljevanju:
organizator ali LiTiPaJa ali upravljavec). Ta pravila in pogoji so podrobno opisana v nadaljevanju in
določajo način izvedbe nagradne igre, katere namen je promocija družbe Lučka Vrhovnik s.p., in
so v času izvajanja nagradne igre objavljena na strani https://litipaja.eu/nagradna-igra. S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v
nagradni igri. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili
nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Trajanje nagradne igre in pogoji sodelovanja
Nagradna igra poteka od 1. 1. 2022 do 31.1. 2022 (do 14:00) na spletni strani
www.litipaja.eu. Družba Lučka Vrhovnik sp. je lastnik in upravljalec spletnega mesta
www.masazne-mize.eu in www.litipaja.eu .
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v
Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre in bodo v opredeljenem obdobju
izpolnile vse potrebne korake za sodelovanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer
sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je
prostovoljno. Nakup je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo vse stroške
sodelovanja v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. V nagradni igri
ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.
Vsakdo, ki do vključno 31.1. 2022 (do 14:00) v spletni trgovini www.litipaja.eu ali www.masazne-mize.eu opravi nakup sodeluje avtomatično v nagradni igri.

Nagrada in nagradno žrebanje
Žrebanje bo potekalo na sedežu družbe Lučka Vrhovnik s.p., Hrastinska pot 40, 8250 Brežice .
Žrebanje ni javno.
Izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo izpolnili vse potrebne korake za sodelovanje bomo v
žrebanju izžrebali nagrajenca.
Nagrajenec bo prejel 100% povrnjeno kupnino za opravljen nakup.

V žrebanju sodelujejo vsi, ki bodo v času nagradne igre opravili nakup v spletni trgovini www.litipaja.eu
Žrebanje nagrajencev bo 1.2. 2022. Žreb se bo izvedel s pomočjo računalniške aplikacije, ki vsem
sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogoča enake možnosti izžrebanja. Izvedbo
nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi predstavnikov
organizatorja. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju
žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja in nagrajencih. Zapisnik se hrani pri organizatorju.
Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni z imenom in priimkom nagrajencev najkasneje 3 delovne dni
po koncu žrebanja na strani https://litipaja.eu . Nagrajenec bo
obveščen tudi preko elektronske pošte. V njem bo prejel tudi podrobna navodila glede prevzema
nagrade. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Obveščanje in objava nagrajenca ter prevzem nagrade
Vsak nagrajenec bo na dan žrebanja obveščen o nagradi preko e-mail sporočila. Vsak nagrajenec
mora najkasneje v 5 dneh po poslanem sporočilu posredovati svoje podatke (ime, priimek, telefonska
številka, elektronski naslov, naslov bivališča) organizatorju. V primeru, da nagrajenec zahtevanih
podatkov ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec bo o podrobnih
navodilih glede prevzema nagrade obveščen po elektronskem sporočilu s strani organizatorja.
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem imenu, priimku in
prejeti nagradi javno objavijo na spletnih straneh organizatorja oz. na povezanih objavah, ki
promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali
odškodnine. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v
gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s
pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam.
Organizator si pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s
temi pravili oz. ne posreduje zahtevanih podatkov v petih dneh od poslanega email sporočila.

Zbiranje, obdelovanje in varstvo osebnih podatkov
Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da upravljavec Lučka Vrhovnik s.p., Hrastinska pot 40, 8250 Brežice , zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov
posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi
(npr. davčnimi) predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so, ime, priimek, veljaven elektronski naslov.
Pridobljene podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe,
oz. do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči
dovoljujejo uporabo navedenih osebnih podatkov družbi Lučka Vrhovnik s.p., Hrastinska pot 40, 8250 Brežice v namen izvedbe
predmetne nagradne igre »junij« in v kolikor poda privolitev tudi za pošiljanje
promocijskih sporočil o storitvah, novostih ter posebnih ugodnostih. Udeleženec je s sprejemom teh
pravil in pogojev za udeležbo v nagradni igri seznanjen, da:

 1. Se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali, do izpolnitve namena, za katerega so bili
  posredovani, oz. dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika), oz. dokler ne bo sporočil zahteve
  za izbris podatkov;
 2. Privolitev za obdelavo pridobljenih osebnih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče, tako, da
  poda pisno zahtevo po e-pošti na info@litipaja.eu ali pisno na naslov organizatorja: Lučka Vrhovnik s.p.,.
 3. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so
  se na njeni podlagi izvajale do preklica;
 4. Ima pravico od upravljavca zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev
  obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih
  podatkov, in sicer s pisno zahtevo poslano na Lučka Vrhovnik s.p., Hrastinska pot 40, 8250 Brežice;
 5. Lahko pridobljene osebne podatke skladno z namenom, oz. v okviru namena, za katerega so bili
  posredovani, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima organizator nagradne igre sklenjene
  pogodbe o obdelavi osebnih podatkov;
 6. Pridobljeni osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki bi
  imeli za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago;
 7. Upravljalec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev in ne oblikuje profilov.
 8. Vsi podatki, ki jih uporabnik navede v svojih odgovorih na anketna vprašanja, so zbrani in hranjeni
  kot anonimni podatki, razen če po svoji volji v sklopu ankete razkrije katerega od osebnih podatkov.
  Odgovornost organizatorja
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi se eventualno lahko pojavila kot posledica
  nedelovanja spletne strani, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene
  odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave
  sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.
  V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove
  nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne
  odgovarja za morebitno nastalo škodo. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v
  sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrade, ne
  vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti izžrebani osebi, ki je organizatorju poslala
  svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi
  nagrajenca oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem
  sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne
  odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s
  čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.
  Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 1. 12. 2021. Organizator si pridržuje pravico do
  spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z
  objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila,
  ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo na Facebook
  strani Litipaja. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno
  odloča. Organizator nagradne igre je Lučka Vrhovnik s.p., Hrastinska pot 40, 8250 Brežice. Te
  nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook, niti ni Facebook na noben način povezan z
  nagradno igro in zanj ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba
  nasloviti na organizatorja.

Kamnik, 31. 12. 2021